oppdatert info om koronaviruset tirsdag 14.04.20

Informasjon fra Innlandet fylkeskommune:

vil berolige lærlingene:

https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/nyheter-om-korona/vil-berolige-larlingene.19841.aspx

Samleside for lærlinger og lærebedrifter:

https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/nyheter-om-korona/korona-informasjon-opplaring-i-bedrift.19849.aspx

Informasjon fra Trøndelag fylkeskommune:

https://www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/beredskap/koronavirus/

Informasjon fra NHO:

https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/ansettelser-og-rekruttering/larlinger/artikler/korona-utfordringer-for-larlinger/

Kompensasjonsordning for lærlinger:

Den midlertidige ordningen, som følger opp tidligere vedtak i Stortinget, gjelder både permitterte og andre lærlinger som mister lærlingplassen. Lærlingene får en kompensasjon på 100 prosent av lønn opp til 12 482 kr per måned, og 62,4 prosent av lønn over dette, opp til 49 929 kroner. Kompensasjonen beregnes ut fra lønnen lærlingen hadde ved permittering eller opphør av lærlingplassen.

Kompensasjonsordningen for lærlinger forankres i dagpengeregelverket, men det vil blant annet gis unntak for krav til minsteinntekt og fra bestemmelsen om at man ikke kan kombinere dagpenger og utdanning.

– For å få tilgang til ordningen må lærlingene søke om dagpenger hos NAV på vanlig måte. De vil kunne benytte seg av løsningen for forskuddsutbetaling av dagpenger fra 20. april , slik at de som ikke har anledning til å vente på lang saksbehandling hos NAV raskt kan få deler av beløpet inn på konto, sier statsråden.

Ordningen trer i kraft straks og vil få virkning fra 20. mars.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-kompensasjonsordning-for-larlinger/id2696592/

 

NAV: https://www.nav.no/arbeid/dagpenger/permittert#Ny-kompensasjonsordning-for-l%C3%A6rlinger

 

Ta kontakt med oss på kontoret om du lurer på noe.

Tone, Stein og Per Erik.

COVID-19 viruset

På grunn av situasjonen med COVID-19 viruset har vi i Fagopplæring i Fjellregionen besluttet å avlyse alle kurs/samlinger og bedriftsbesøk/lærlingesamlinger med virkning fra i dag 12.03 og frem til og med påske. Ber om forståelse for dette, vi er tilgjengelig på telefon, mail og kan gjennomføre møter på Teams/Skype.

Samtaler/møter som allerede er avtalt vil bli endret i samråd med den enkelte konsulent. De aktuelle bedrifter og lærlinger/lærekandidater vil bli kontaktet.

Per Erik Sandnes

Daglig leder

Fagdag helsearbeiderfaget

Velferdsteknologi var stikkordet da en delegasjon med lærlinger i helsearbeiderfaget fra Fjellregionen var på studiebesøk på forsøkslabben på NTNU 4.mars 2020. Jon Sørgaard, Roger Søraa, Erlend Kleiven-Jørgen og Pernille Nyvoll fortalte om ulike perspektiver, innovasjoner og prosjekter innenfor velferdsteknologi fra deres forskerperspektiv. Det var mye spennende å se og tenke på. Vi hadde gruppearbeid og samtaler etterpå. Det er artig når forskerne gjerne vil høre om ungdommenes tanker om muligheter og behov for nye velferdstjenester i framtida. Etiske og økonomiske hensyn ble også diskutert.

Etterpå gikk turen til Ladesletta helse og velferdssenter. Her møtte vi to medlemmer fra prøvenemnda som fortalte om krav og innhold i fagprøven. Lærlingene kom med gode spørsmål, og vi fikk snakka om mange faglige temaer knyttet til kompetansemålene i læreplanen og yrket generelt.